سایت محصولات و ابزارهای پردازش متن شرکت آرمان رایان شریف - متن افزار


متن افزار - پردازش زبان طبیعی- تشخیص موجودیت نامدار- پردازش متن,زبان فارسی,برچسب زن اجزای سخن,کسره اضافه,تشخیص موجودیت نامدار,تشخیص مرجع ضمایر, عبارتهای ارجاعی,استخراج رابطه,استخراج نقل قول,تحلیلگر صرفی,ریشه یابی,تشخیص کلمات کلیدی,تقطیع گر متون,متن افزار، تشخیص سمت

Arman
ورودی
خروجی
شخص
سازمان
مکان
رویداد
امکانات
محصول
شخص
سازمان
مکان
راهنمای برچسب اجزای سخن
AJ-صفت
ADV-قید
CONJ-حرف ربط
DET-ضمیر اشاره
N-اسم
P-حرف اضافه
PRO-ضمیر
NUM-عدد
VP-فعل اسنادی
INT-حرف صوت
RES-متفرقه
PUNC-جداکننده
CL-شاخص
POSTP-حرف اضافه پسین
V-فعل
نسخه 1.0.9
منتظر نسخه های بعدی ما باشید
جهت دریافت ابزارهای پردازش متن و متن کاوی با رایانامه زیر تماس حاصل نمائید
info@armansoft.ir